Нове будівництво окремо розташованої модульної котельні в Тустанському ліцеї

  • 153

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1. Замовник (інвестор): відділ освіти Дубовецької сільської ради

Поштова адреса: 77172, Івано-Франківська обл., с. Дубівці, площа Незалежності, 5.

2. Місце розташування майданчика (об’єкту): Івано-Франківська область, с. Тустань, вул. Шкільна, 6

3. Технічні і технологічні дані: нове будівництво окремо розташованого транспортабельного модульного теплогенератора ТМ-Т-300 «OVK-KZOT»-К-300 з котлом BRS 300 comfort BM (далі по тексту – котельня) виготовленої на основі ТУ У 25.2-38718237-001:2014 в Тустанському ліцеї на вул. Шкільній, 6 у с. Тустань Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

Розрахунковий відпуск теплової енергії запроектованою котельнею для опалення – 300 кВт (257954 ккал/годину), 597,03 МВт (513,35 Гкал/рік).

4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: забезпечення теплопостачання навчального закладу альтернативним видом палива та економічне використання природного газу.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

  земельних –загальна площа благоустроєної ділянки 170.1 м2;

  водних – виробничі витрати 0,23м3/добу, 27,51м3/рік ;

  сировинних – дрова (паливо для котла) 207,54 т/рік;

  енергетичних- електроенергія розрахункове навантаження становить- 7кВт.

6. Транспортне забезпечення: забезпечує Замовник.

7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: фонове забруднення атмосферного повітря, ГДК населених пунктів.

8. Необхідна екологічно-інженерна підготовка і захист території: не проводилась.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат – вплив відсутній.

Повітряне – викиди оксиду вуглецю, оксидів азоту в перерахунку на діоксид та суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом.

Водне – вплив відсутній.

Ґрунт – можливий короткочасний негативний вплив при будівництві, при експлуатації вплив відсутній.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення) – в допустимих межах.

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

Механічний недопал в кількості 2,1 т/рік, який збирається в окремому контейнері та реалізується як добриво.

Котельня обслуговується наявним персоналом ліцею, кількість побутових відходів не визначалась. Побутові відходи в цілому збираються в окремому контейнері та вивозяться на полігон ТПВ згідно Договору №180 26.09.2022р.«Про надання послуг з поводження з відходами» КП «Галичводоканал

Правила поводження з відходами – збирання, транспортування, утилізація та захоронення – регламентуються Законом України «Про відходи». 

11. Обсяг виконання ОВНС: згідно вимог чинного ДБН А.2.2-1-2021.

12. Участь громадськості: відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. Строки подання громадськістю зауважень – 30 календарних днів з дня публікацій

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ.

 

1. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Нове будівництво окремо розташованого транспортабельного модульного теплогенератора ТМ-Т-300 «OVK-KZOT»-К-300 з котлом BRS 300 comfort BM (далі по тексту – котельня) виготовленої на основі ТУ У 25.2-38718237-001:2014 в Тустанському ліцеї на вул. Шкільній, 6 у с. Тустань Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

Для економічного використання природного газу та забезпечення альтеративного джерела теплопостачання Тустанському ліцею.

Регламент роботи: проектована котельня працює постійному режимі в опалювальний період, а існуюча транспортабельна модульна котельна установка системи «УКРІТЕРМ», яка працює на природному газі переводиться в резервне використання.

2. Суттєві фактори, що впливають на стан навколишнього середовища.

В атмосферу можливий викид шкідливих речовин в кількості: 0,1836 г/с, 1,1136 т/р, а саме :  азоту оксиди в перерахунку на діоксид0,0543 г/сек, 0,3296 т/рік

   вуглецю оксид – 0,078 г/сек, 0,473 т/рік

   суспендовані тверді частки – 0,0513 г/сек, 0,311 т/рік

Для оцінки впливу котельні згідно вимог ГКД 34.02.305-2002 враховані викиди парникових газів - оксиду діазоту (N2O), вуглекислого газу (СО2) та метану (CH4).

Валові викиди парникових газів від котельні (оціночні):

  оксид діазоту     - 0,0101 т/рік;

метан                  - 0,013 т/рік;

  вуглекислий газ - 260 т/рік.

На водне середовище негативний вплив відсутній.

Вплив на соціальну сферу – в допустимих межах.

Вплив на техногенне середовище: вплив проектованої котельні відсутній.

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівня екологічної безпеки, а також заходи, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю.

Співвідношення показника забруднення (ПЗ) та показника гранично допустимого забруднення (ГДЗ) становить 0,34, тобто ступінь небезпечності котельні при максимальних значеннях приземних концентрацій (Сі) є першого типу – безпечний.

Неканцерогенний ризик для здоров’я населення за впливу діоксиду азоту та оксиду вуглецю з врахуванням фону становить 0,44 та 0,27 відповідно, що менше 1 – граничної величини прийнятого ризику.

Для суспендованих твердих часток з врахуванням фону коефіцієнт небезпеки становить 1,1, що більше 1 – граничної величини прийнятого ризику. Без врахування фонового забруднення коефіцієнт небезпеки становить 0,01, що менше 1.

Ризик розвитку індивідуального канцерогенного ефекту і соціальний ризик впливу на людей не розраховується, в зв’язку з відсутністю канцерогенних речовин

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища передбачені:

- система спостереження і контролю.

- дотримання технологічного регламенту процесу спалювання палива ;

4. Перелік залишкових впливів.

Згідно розрахунку очікувані показники максимальних приземних концентрацій шкідливих речовин з врахуванням фонового забруднення становлять по діоксиду азоту 0,22 долі ГДК, по оксиду вуглецю 0,16 долей ГДК, по суспендованих твердих частках – 0,22 долі ГДК, що менше допустимих величин – гранично допустимих концентрацій в повітрі населених пунктів.

На віддалі 22 м від джерела викиду – димової труби котельні – розташований корпус ліцею. Для визначення очікуваних показників максимальних приземних концентрацій на цій віддалі у розрахунок внесена додаткова розрахункова точка КТ1. За результатами розрахунку розсіювання у контрольній точці показники очікуваних приземних концентрацій шкідливих речовин з врахуванням фонового забруднення становлять по діоксиду азоту 0,18 долей ГДК, по оксиду вуглецю 0,16 долей ГДК, по суспендованих твердих частках – 0,21 долю ГДК, що не перевищує нормативних значень.

Аварійні викиди відсутні.

Рівні еквівалентного (L Аекв) та максимального (L Амакс) звуку на території, що безпосередньо прилягає до шкіл, вдень не повинні перевищувати 55 дБА і 70 дБА відповідно, а вночі 45 дБА і 60 дБА відповідно - згідно вимог, встановлених у додатку 16 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів України».

На віддалі 12 м від стіни котельні в південно-східному напрямку розташований двоповерховий корпус ліцею.

На цій відстані рівень звуку становить 35,44 дБА, що не перевищує допустимий рівень шуму на території, що безпосередньо прилягає до шкіл у 55 дБА (згідно дод.16 ДСП 173-96).

Тверді відходи: механічний недопал в кількості 2,1 т/рік, який збирається в окремому контейнері та реалізується як добриво.

Побутові відходи в цілому збираються в окремому контейнері та вивозяться на полігон ТПВ згідно Угоди з комунальним підприємством. згідно Договору №180 26.09.2022р.«Про надання послуг з поводження з відходами» КП «Галичводоканал».

Правила поводження з відходами – збирання, транспортування, утилізація та захоронення – регламентуються Законом України «Про відходи». 

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність.

Відповідно до діючого законодавства України Замовник забезпечує розповсюдження через засоби масової інформації Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки.

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкту проектованої діяльності.

Замовник гарантує виконання заходів по охороні навколишнього середовища передбачених наступною проектною документацією:

1) Робочий проект «Нове будівництво транспортабельної модульної котельні в Тустанському ліцеї на вул. Шкільній, 6 у с. Тустань Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області»

2) оцінка впливу на навколишнє середовище.