Фото без опису             

 

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету та виконавчих органів

Дубовецької сільської ради

 

         Цей Регламент є нормативним документом, який визначає організацію роботи виконавчого комітету Дубовецької сільської ради та виконавчих органів сільської ради.

 

1. Основи діяльності виконавчих органів міської ради.

 

         1.1. Виконавчий комітет Дубовецької сільської ради (надалі – виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень.

         Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

         1.2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається та затверджується радою за пропозицією сільського голови.

         Виконавчий комітет утворюється у складі сільського голови, секретаря сільської ради, першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост старостинських округів Дубовецької сільської ради та інших осіб відповідно до вимог чинного законодавства.

         1.3. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

         1.4. Виконавчий комітет забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених чинним законодавством до відання виконавчих органів ради.

         1.5. Відділи та інші виконавчі органи сільської ради утворюються сільською радою за поданням сільського голови.

         Відділи та інші виконавчі органи сільської ради є підзвітними і підконтрольними сільській раді та підпорядковуються її виконавчому комітету.

         Положення про виконавчі органи сільської ради, визначені затвердженою структурою виконавчих органів, затверджуються сільською радою.

         1.6. Виконавчий комітет є юридичною особою. Відділи та інші виконавчі органи сільської ради можуть бути визначені юридичними особами відповідно до положень про них.

        

2. Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації.

 

         2.1. Діяльність виконавчого комітету сільської ради, її виконавчих органів, старост є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом оприлюднення інформації на офіційному сайті громади, у засобах масової інформації.

         2.2. Інформація про діяльність виконавчого комітету, виконавчих органів сільської ради, старост надається громадянам, юридичним особам, органам державної влади, а також представникам засобів масової інформації відповідно до чинного законодавства.

         2.3. Зв’язок з громадськістю забезпечується, зокрема, через проведення громадських слухань Дубовецької територіальної громади.

         Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування громади.

         2.4. Електронна петиція подається та розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та «Положення про електронні петиції».

         Електронна петиція після її реєстрації розглядається органом або посадовою особою, якій вона подана. На розгляд може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою петицію та виступити з доповіддю щодо питань, піднятих у тексті петиції під час її розгляду на засіданні виконавчого комітету.

         Результати розгляду петиції  не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду оприлюднюються на офіційному сайті громади і одночасно надсилаються ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої петиції та додаються копії усіх прийнятих рішень (розпоряджень, наказів, тощо).

        

3. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Дубовецької сільської ради.

 

         3.1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів сільської ради здійснюється відповідно до вимог законодавства.

         3.2.   Виконавчий комітет що-півроку розробляє план роботи відповідно до плану соціально-економічного розвитку громади, плану роботи сільської ради, стратегічного плану розвитку громади та виходячи з вимог законодавства, потреб та інтересів територіальної громади.

         3.3. Формування проєкту піврічного плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету сільської ради у відповідності до пропозицій виконавчих органів сільської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради.

         3.4. Керівники виконавчих органів сільської ради подають пропозиції щодо включення в план роботи виконавчого комітету сільської ради питань, конкретних заходів з певного напрямку діяльності галузі. Погоджені секретарем сільської ради, першим заступником сільського голови, заступниками сільського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету згідно з розподілом посадових обов’язків пропозиції  подаються у термін до 05 числа останнього в півріччі місяця.

         3.5.   Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету узагальнює надані виконавчими органами сільської ради пропозиції та готує проєкт рішення про план роботи виконавчого комітету на півріччя, який затверджується на засіданні виконавчого комітету.

         3.6.   Загальний контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради.

         3.7. Виконавчі органи сільської ради планують роботу на півріччя  відповідно до планів виконавчого комітету та власних планових завдань.  

         План роботи виконавчого органу сільської ради на півріччя складається його керівником та затверджується секретарем сільської ради, першим заступником сільського голови, заступниками сільського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету сільської ради (відповідно до розподілу посадових обов’язків) у тижневий термін після затвердження піврічного плану роботи виконавчого комітету сільської ради.

         3.8. Поточні завдання виконавчих органів, старост виконуються згідно з положеннями про них, у тому числі на виконання рішень сільської ради,  виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, за резолюціями сільського голови, секретаря сільської ради, першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами виконавчого комітету сільської ради щодо виконання документів, за протокольними дорученнями планових і тематичних нарад.

         3.9. Зміни та доповнення до затверджених (погоджених) планів, перенесення строків виконання намічених заходів здійснюються в порядку їх затвердження (погодження).

         3.10. Звіти про виконання планів роботи за підсумками І півріччя та календарного року подаються у друкованому та електронному варіантах керівниками виконавчих органів в управління організаційно-інформаційної роботи та контролю не пізніше, як до 10 числа місяця наступного за звітним періодом.

                           

4. Визначення та розподіл повноважень керівництва виконавчого комітету, виконавчих органів сільської ради.

 

         4.1. Сільський голова є головною посадовою особою Дубовецької територіальної громади.

         Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на його засіданнях.

         Повноваження сільської голови визначаються чинним законодавством.

         4.2. Секретар сільської ради, перший заступник сільського голови, заступники сільського голови, а також керуючий справами (секретар) виконавчого комітету здійснюють свої обов’язки відповідно до розподілу посадових обов’язків, затверджених виконавчим комітетом, в якому визначаються:

         4.2.1. Перелік закріплених за відповідною посадовою особою обов’язків.

         4.2.2. Перелік комісій, які очолює посадова особа.

         4.2.3. Перелік виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій, старостинських округів, діяльність яких спрямовується та координується відповідною посадовою особою, або з якими вона забезпечує взаємодію.

         4.3. Обов’язки керівників виконавчих органів сільської ради визначаються відповідним положенням та посадовими інструкціями.

         Обов’язки інших працівників визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються сільської головою, секретарем сільської ради, першим заступником сільського голови, заступниками сільського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, відповідно до розподілу обов’язків чи в порядку, визначеному відповідним положенням.

         4.4. У разі відсутності першого заступника, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, його обов’язки виконує особа, визначена розпорядженням сільського голови.

 

5. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

 

         5.1. Виконавчий комітет сільської ради для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює комісії  та інші допоміжні органи, затверджує або змінює їх склад, керує їх роботою.

         Сільський голова може утворювати комісії та інші допоміжні органи в межах власних повноважень.

         5.2. Засідання утворених виконавчим комітетом комісій та інших допоміжних органів проводиться згідно з їх положенням.

         Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів.

 

6. Підготовка та оформлення проєктів актів виконавчого комітету та сільського голови.

 

         6.1. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету сільської ради та сільського голови проєктів документів здійснюється згідно з вимогами законодавства України.

         6.2. Підготовку проєктів актів, які виносяться на розгляд виконавчого комітету та сільського голови здійснюють члени виконавчого комітету, виконавчі органи сільської  ради, сільські комунальні підприємства та установи.

         Для участі в підготовці питань можуть залучатись члени комісій виконавчого комітету, представники громадськості, науковці і спеціалісти  сільських комунальних підприємств та установ.

         6.3. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконавчого комітету щодо положення про порядок прийняття регуляторних актів Дубовецької сільської ради, її виконавчого комітету, сільського голови.

         Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник виконавчого органу сільської ради – розробник проєкту рішення.

         6.4. Проєкти нормативно-правових актів виконавчого комітету повинні бути оприлюднені їх розробниками на власних сайтах та/чи на офіційному сайті Дубовецької громади.

         6.5. До проєкту рішення (розпорядження) додається пояснювальна записка, в якій розкривається концептуальна ідея, покладена в основу проєкту, стан справ, кінцева мета якої є досягнення реалізації цього проєкту, зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері питання, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

         У разі, коли проєкт стосується фінансових питань, то в пояснювальній записці обов’язково наводиться фінансово-економічне обґрунтування, розрахунок необхідних матеріалів і фінансових витрат, їх обсяг. Якщо виконання проєкту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

         Пояснювальна записка не подається до проєктів рішень (розпоряджень) з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісій, робочих груп, або з інших організаційних питань та актів індивідуальної дії.

         6.6. Проєкти рішень виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови підлягають обов’язковому погодженню (візуванню).

         6.6.1. Візування здійснюється на зворотному боці останньої сторінки проєкту рішення. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проєкт, а також дата візування. При погодженні (візуванні) кожна особа особисто розписується і проставляє дату.

         6.6.2. Візування посадовими особами проводиться в день подання проєкту рішення. За наявності заперечень (зауважень) до проєкту рішення про це робиться відповідна примітка біля підпису особи. При цьому заперечення можуть бути викладені додатком на окремому аркуші та подані такою особою в день розгляду проєкту.

         6.6.3. Візування здійснюється:

         - керівником виконавчого органу, що готував проєкт;

         - головним спеціалістом відділу загальної та організаційної роботи;

         - начальником відділу кадрової, правової та мобілізаційної роботи;

         - керівником фінансового відділу виконавчого комітету (щодо проєктів рішень, що стосуються фінансування з боку сільського бюджету чи впливають на його дохідну частину);

         - керівниками виконавчих органів чи підприємств, яким даним проєктом рішення передбачені пункти на виконання;

         - заступником сільського голови згідно розподілу посадових обов’язків;

         - керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

         6.6.4. Проєкт рішення може бути завізований також іншими особами на розсуд розробника документа.

         6.6.5. Якщо посадова особа, підпис якої зазначений на проєкті документа відсутня, то даний документ підписує особа, яка виконує її обов’язки.

         6.6.6. Якщо рішення чи розпорядження складається більше, ніж з однієї сторінки, то візування здійснюється на останній сторінці документа.

         6.7. Матеріали, які будуть розглядатись на засіданні виконавчого комітету сільської ради, подають у відділ загальної та організаційної роботи  не пізніше, ніж за 7 днів до засідання. Ці матеріали включають:

         6.7.1. Проєкт рішення (2 примірники).

         6.7.2. Електронний варіант проєкту рішення.

         Відповідальність за ідентичність електронного та паперового варіантів проєктів та прийнятих рішень покладається на керівника виконавчого органу сільської ради, який вносить на розгляд проєкт рішення.

         6.7.3. Аналіз регуляторного впливу, протокол громадського обговорення (при внесенні проєкту регуляторного акта).

         6.7.4. Список доповідачів, співдоповідачів, виступаючих. 

         6.7.5. Проєкт листа, якщо з даного питання потрібно звернутися з клопотанням у органи державної влади вищого рівня та інші виконавчі органи.

         6.7.6. Зауваження, доповнення або зміни до проєктів рішень виконавчого комітету додаються до оригіналів таких проєктів на окремому аркуші.

         6.8. Матеріали, подані у відділ загальної та організаційної роботи пізніше, ніж за 7 днів до засідання виконавчого комітету сільської ради, крім невідкладних, включаються до розгляду на наступному за черговістю засіданні виконавчого комітету.

         6.9. Проєкти рішень виконавчого комітету, як правило, попередньо розглядаються за участю членів виконавчого комітету. Попередній розгляд проводить сільський голова, або за його дорученням перший заступник сільського голови чи інший член виконавчого комітету.

                  

7. Організація засідання виконавчого комітету.

 

         7.1. Засідання виконавчого комітету скликаються сільський головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції, скликання здійснює перший заступник сільського голови.

         7.2. Чергове засідання виконавчого комітету проводиться, як правило, щовівторка.

         Сільський голова, а в разі його відсутності – перший заступник сільського голови може прийняти рішення про скликання позачергового засідання виконавчого комітету.

         7.3. У разі надзвичайної ситуації чи надзвичайного стану, а також у виняткових випадках, проведення засідання виконавчого комітету сільської ради може відбуватися у режимі реального часу (онлайн) із застосуванням телекомунікаційних програмно-технічних засобів.

         7.4. Засідання виконавчого комітету вважається правочинним, якщо на ньому присутні більше, ніж половина загального складу виконавчого комітету.

         7.5. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету формує відділ загальної та організаційної роботи Дубовецької сільської ради (далі – загальний відділ) і подає його на підпис керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету або особі, яка тимчасово виконує його обов’язки.

         Проєкт порядку денного з проєктами рішень надсилається електронною поштою членам виконавчого комітету сільської ради, не пізніше, як за 5 днів до засідання.

         7.6. Повідомлення членів виконавчого комітету про день і час засідання здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

         7.7. Реєстрацію запрошених на засідання виконавчого комітету здійснюють працівники виконавчих органів, які готували питання.

         7.8. Засідання виконавчого комітету сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у разі його відсутності – перший заступник сільського голови.

         7.9. У засіданнях виконавчого комітету можуть берати участь керівники відділів Дубовецької сільської ради

         7.10. У засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати усіх рівнів, керівники консультативно-дорадчих органів,  інших організацій та громадяни.

         Для участі у засіданнях громадяни повинні надіслати повідомлення з особистим підписом, після чого таке повідомлення погоджується з керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

         7.11. Порядок денний засідання виконавчого комітету затверджується на його засіданні згідно проєкту та пропозицій.

         Пропозиції до порядку денного засідання вносять:

         - члени виконавчого комітету;

         - керівники виконавчих органів (з дозволу головуючого);

         У разі необхідності оперативного вирішення питань, віднесених до компетенції виконавчого комітету, проєкти таких рішень можуть включатись до порядку денного без дотримання усієї, передбаченої п. 6 цього Регламенту, процедури на початку засідання виконавчого комітету за пропозицією члена виконавчого комітету.

         Рішення про включення чи виключення з порядку денного ухвалюються більшістю від загального складу виконавчого комітету.

        

8. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету та порядок ухвалення рішень.

 

         8.1. Розгляд питань, передбачених порядком денним, передбачає:

         - доповідь розробника документа, що обговорюється;

         - співдоповідь;

         - запитання і відповіді на них;

         - інформацію чи висновки компетентних служб;

         - обговорення;

         - надання пропозицій та зауважень до проєкту рішення;

         - прийняття рішення шляхом голосування.

         Час доповіді з основних питань на засіданні виконавчого комітету, як правило, встановлюється до 10 хвилин, для виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У разі необхідності головуючий визначає іншу тривалість доповіді та виступів.

         8.2. Учасники засідання та запрошені особи можуть вносити пропозиції з питань, які обговорюються, давати інформацію, пояснення. Обговорення питань припиняється за рішенням головуючого.

         Головуючий зобов’язаний поставити на голосування про підтримку всі пропозиції членів виконавчого комітету, які надійшли до проєкту рішення в порядку надходження.

         Схвалені пропозиції включаються до рішення у тому формулюванні, яке ставилося на голосування.

         За пропозицією головуючого проєкти рішень можуть бути прийняті без обговорення, якщо у членів виконавчого комітету немає зауважень до них.

         8.3. Рішення виконавчого комітету приймаються виключно на засіданнях виконавчого комітету більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, якщо інше не передбачене цим Регламентом або законодавством України:

         - відкритим нефіксованим голосуванням шляхом підняття рук (за, проти, утримались);

         - відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням за пропозицією будь-кого з членів виконавчого комітету, підтриманою не менше 1/3 голосів від загального складу виконавчого комітету.

         Поіменне голосування проводиться головуючим шляхом поіменного опитування членів виконавчого комітету.

         Дані про результати поіменного голосування вносяться до протоколу засідання виконавчого комітету.

         У разі проведення засідання виконавчого комітету у вигляді онлайн (відео) конференції при надзвичайній ситуації чи надзвичайному стані голосування відбувається шляхом поіменного голосування або із застосуванням програмних засобів.

         8.4. Виконавчий комітет може прийняти рішення:

         - про підтримку поданого проєкту;

         - про доопрацювання поданого проєкту і повторний його розгляд на засіданні виконавчого комітету;

         - про відхилення поданого проєкту.

         Проєкти рішень, що не набрали необхідної більшості голосів, вважаються такими, що відхилені виконавчим комітетом.

         8.5. До наступного питання порядку денного можна перейти тільки у тому випадку, коли завершився розгляд попереднього питання порядку денного.

         8.6. Рішення виконавчого комітету підписуються головуючим, додатки до рішень виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови підписуються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

         8.7. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд сільської ради.

 

 

9. Протокол засідання виконавчого комітету.

 

         9.1. Хід обговорення питання на засіданні виконавчого комітету фіксується протоколом, який ведеться відділом загальної та організаційної роботи.

         9.2. Протокол засідання виконавчого комітету повинен містити:

         - порядковий номер засідання виконавчого комітету, дату проведення;

         - загальне число членів виконавчого комітету, список відсутніх і запрошених;

         - порядок денний і регламент часу роботи;

         - прізвища, посади доповідачів і виступаючих;

         - результати голосування і прийняті рішення.

         9.3. До протоколу засідання виконавчого комітету додаються:

         - поправки і доповнення до проєктів рішень;

         - довідки, зауваження;

         - доручення головуючого на засіданні.

         9.4. Протокол оформляється у 5 денний термін після засідання виконавчого комітету відділом загальної та організаційної роботи та підписується головуючим і керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

         Підписаний в установленому порядку примірник протоколу засідання виконавчого комітету зберігається разом з первинними матеріалами у відділі загальної та організаційної роботи.

         9.5. На вимогу члена виконавчого комітету чи оформлений в установленому порядку запит інших осіб відділом загальної та організаційної роботи надається витяг з протоколу засідання виконавчого комітету.

         Доручення головуючого на засіданні (протокольні доручення), здійснені за пропозицією члена виконавчого комітету, надсилаються відділом загальної та організаційної роботи у 5 денний термін після засідання відповідному члену виконавчого комітету для контролю виконання.

 

10. Доведення ухвалених актів до виконавців та до відома.

 

         10.1. Рішення виконавчого комітету, розпорядження сільського голови доводяться до виконавців шляхом електронної розсилки виконавчим органам сільської ради, комунальним підприємствам, установам та організаціям, яким доручено їх виконання, першому заступнику сільського голови, заступникам сільського голови, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету. Список розсилки обов’язково включає всіх згаданих у рішенні (розпорядженні) осіб.

         Розсилка проводиться не пізніше 5 днів після засідання виконавчого комітету чи підписання розпорядження, а при невідкладних випадках – негайно.

         10.2. Коло осіб, яким необхідно вручити ухвалений акт, може встановити автор документа шляхом заповнення реєстру вручень.

         10.3. Всі рішення виконавчого комітету публікуються на офіційному сайті Дубовецької громади і зберігаються безстроково у базі даних сайту.

         10.4. План діяльності виконавчого комітету сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів, зміни до нього, проєкт регуляторного акта і відповідний аналіз регуляторного впливу, прийняті регуляторні акти, а також звіт про відстеження регуляторного акта оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті Дубовецької громади у мережі Інтернет.

                 

11. Організація роботи з документами.

 

         11.1. Робота з документами у виконавчих органах сільської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства, цього Регламенту, Інструкції з діловодства.

         Відділ загальної та організаційної роботи здійснює реєстрацію та загальний контроль за дотриманням термінів розгляду, виконанням вхідної кореспонденції, адресованої сільському голові, секретарю сільської ради, першому заступнику, заступникам сільського голови, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету.

         11.2. Кореспонденція, що надходить у сільську раду, виконавчий комітет реєструється відділом загальної та організаційної роботи і того ж дня направляється сільському голові, секретарю сільської ради, першому заступнику сільського голови, заступникам сільського голови та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету сільської ради відповідно до розподілу посадових обов’язків, залежно від характеру і змісту документа до 16.30 год, у п’ятницю – до 15.15 год.

         Оригінали документів, що стосуються претензійно-позовної роботи, після реєстрації та відповідної резолюції сільського голови (першого заступника сільського голови) відділ загальної та організаційної роботи передає у відділ кадрової, правової та мобілізаційної роботи Дубовецької сільської ради.

         11.3. Реєстрація вихідних документів сільської ради та виконавчого комітету здійснюється у відповідних журналах після їх підписання.

         Відділ загальної та організаційної роботи перевіряє документи та додану до них інформацію на відповідність Інструкції, у разі виявлення порушень, повертає виконавцю на доопрацювання.

         11.4.Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

         11.5. Відправка (передача) кореспонденції іноземцям здійснюється з дотриманням вимог, зазначених в п.121-126 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 36.

 

12. Організація контролю за виконанням документів.

 

         12.1. Контроль за виконанням документів покладається на сільського голову, секретаря сільської ради, першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, комунальних підприємств.

         12.2. Безпосередній контроль за виконанням документів здійснюють:

         – відділ загальної та організаційної роботи Дубовецької сільської ради;

         – секретар сільської ради щодо рішень сільської ради, депутатських запитів;

         12.3. Відповідальність за виконання документів у визначені строки несуть особи, які зазначені в контрольному документі (наказі, розпорядженні, рішенні тощо), резолюції керівника та безпосередні виконавці. Якщо документ виконується кількома особами, відповідальною за організацію виконання (скликання) є особа, яка у тексті документа або резолюції зазначена першою.

         Якщо посадову особу, на яку покладається виконання контрольного документа, не визначено, відповідальність за повноту і результативність його виконання покладається на виконавчий орган, який ініціював або опрацьовував проєкт документа.

         12.4. Рішення виконавчого комітету сільської ради і розпорядження сільського голови на виконання документів органів влади вищого рівня приймаються у місячний термін з дня їх реєстрації, або в терміни, визначені документами чи сільським головою, секретарем сільської ради, заступниками сільського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

         12.5. Виконавчі органи сільської ради, підприємства, установи і організації інформують виконавчий комітет про хід виконання документів через секретаря сільської ради, відділ загальної та організаційної роботи Дубовецької сільської ради.

 

13. Строки виконання документів.

 

         13.1. Документи виконуються у встановлені строки. Відлік строків виконання документів ведеться від дати реєстрації  документа.

         13.2. Якщо у документах або у резолюціях на їх виконання містяться конкретні завдання, але строки їх виконання не зазначені – терміни виконання такі:

         13.2.1. Документи, виконання яких пов’язане з необхідністю проведення значної за обсягом аналітичної роботи, вивчення стану справ на місцях, інших організаційно-технічних заходів повинні бути виконані не пізніше 30 днів з моменту реєстрації документа. У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше, як за 3 робочі дні до закінчення встановленого строку з одночасним повідомленням про це заявника.

         13.2.2. Депутатські запити та звернення народних депутатів України розглядаються у строки встановлені Законом України «Про статус народного депутата України».

         13.2.3. Депутатські запити та звернення депутатів місцевих рад розглядаються у строки встановлені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

         13.2.4. Розгляд електронних петицій здійснюється у строки визначені Законом України «Про звернення громадян» та Положенням про електронні петиції.

         13.3. Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадовою особою, яка виконує її обов’язки, або за рішенням сільської ради, виконавчого комітету, якщо вони приймали ці рішення.

        

14. Робота з виконаними документами, зняття з контролю.

 

         14.1. Документ вважається виконаним, якщо поставлені завдання вирішені, надана відповідь по суті, інформація або звіт про виконання документа.

         14.2. Зняти документ з контролю може тільки та посадова особа або відповідний орган (виконавчий комітет, сільська рада), який поставив його на контроль.

         14.3. Документи органів влади вищого рівня закриваються «До справи» сільським головою, першим заступником, заступниками сільського голови на підставі узагальнюючої інформації.

 

15. Проведення нарад (заходів) виконавчими органами сільської ради.

 

         15.1. Підготовка нарад (заходів) здійснюється заздалегідь  відповідно до складених робочих планів.

         15.2. Сільський голова щотижня проводить оперативну нараду з посадовими особами згідно зі списком, сформованим відділом загальної та організаційної роботи Дубовецької сільської ради.

         15.3. Оперативні та інші наради проводять також секретар сільської ради, перший заступник сільського голови, заступники сільського голови, керуючий справами (секретар)виконавчого комітету сільської ради, керівники виконавчих органів відповідно до планів роботи або у разі нагальної потреби.

         На наради запрошують осіб, яких безпосередньо стосується питання, що розглядається. Наради є відкритими для представників засобів масової інформації, якщо інше обґрунтовано не встановлено організатором наради.

         15.4. Засідання комісій, координаційних та міжвідомчих рад готують секретарі за дорученням голів комісій, рад. Секретарі готують протокол засідання комісій, рад, які підписуються головою, секретарем комісії, ради реєструються і зберігаються секретарем комісії, ради.

         Контроль за виконанням прийнятих рішень здійснює голова комісії, ради.

         15.5. Всі наради, засідання комісій, координаційних та міжвідомчих рад оформляються протоколами. Витяги з протоколів вільно надаються за запитом.

 

16. Розгляд звернень та організація прийому громадян.

 

         16.1. Звернення громадян, адресовані керівництву сільської ради, сільській раді та її виконавчому комітету, виконавчим органам сільської ради незалежно від форми надходження реєструються в день їх надходження.

         16.2. Діловодство за зверненнями громадян у виконавчих органах сільської ради ведеться відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян у органах державної влади та в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

         16.3. Особистий прийом у виконавчому комітеті здійснюється сільським головою, секретарем сільської ради, першим заступником сільського голови, заступниками сільського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, членами виконавчого комітету, старостами згідно з графіком, затвердженим рішенням виконавчого комітету, який оприлюднюється на офіційному сайті Дубовецької громади.

         Особистий прийом керівниками інших виконавчих органів сільської ради проводиться відповідно до розпорядження сільського голови.

         16.4. Про результати розгляду звернення, поданого на особистому прийомі, громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина. Відповідальність за належний розгляд заяв і скарг громадян несуть безпосередньо виконавці.

 

17. Організація роботи із запитами на інформацію.

 

         17.1. Організація розгляду запитів на інформацію, адресованих сільському голові, секретарю сільської ради, першому заступнику сільського голови, заступникам сільського голови, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету сільської ради стосовно діяльності сільської ради та її виконавчих органів, покладається на відділ загальної та організаційної роботи Дубовецької сільської ради.

         17.2. Організація розгляду запитів на інформацію, що надходять до керівників виконавчих органів сільської ради, забезпечується відповідальними посадовими особами з питань доступу до публічної інформації виконавчих органів.

         17.3. Діловодство запитів на інформацію у виконавчих органах сільської ради ведеться окремо від загального діловодства, відповідно до Примірного порядку складання і подання запитів на інформацію.

         17.4 Усі запити, що надійшли до сільської ради та її виконавчих органів поштою, електронною поштою, факсом, у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, приймаються у день їх надходження.

         17.5.Відповідь на запит на інформацію надається у строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету ради                                         Жанна БАСОВСЬКА

 

 

 

       

 

Гід державних послуг. Банер