УКРАЇНА

 

Дубовецька сільська рада

Івано-Франківської області

перша сесія сільської ради

(друге пленарне засідання)

восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

11 грудня  2020 року                                                                        

 

 

Про затвердження Положення

про постійні комісії

Дубовецької сільської ради

Відповідно до підп. 1 п. 1 ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Дубовецька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Дубовецької сільської ради (додається).

2. Секретарю Дубовецької сільської ради забезпечити надсилання електронного примірника Положення про постійні комісії всім депутатам Дубовецької сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дубовецького сільського голову.

 

 

 

 

Дубовецький сільський голова                              Павло Андрусяк


 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Дубовецької сільської ради

 

 1. Загальні положення
  1. Постійна комісія Дубовецькоїсільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
  4. Постійна комісія підзвітна Дубовецькій сільській раді та відповідальна перед нею.
  5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі аналізу доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
  7. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Дубовецькоїсільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
  8. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.
  9. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
  10. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.
  11. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  12. Вважається, що депутати беруть участь у засіданні постійної комісії якщо вони безпосередньо прибули до залу засідання або обговорили та прийняли рішення з конкретного питання за допомогою інтернетмесенджерів створюючи в них робочі групи.
  13. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.
  14. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою.
  15. Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє організаційний відділ сільської ради не пізніше, ніж за 3 доби до початку засідання.
  16. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на організаційний відділ ради, якщо не буде прийнято відповідного рішення.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійних комісій 
  1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.
  2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  3. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень Дубовецькоїради, виконавчого комітету сільської ради.
  4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Дубовецькою радою, готують висновки з цих питань.
  5. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
  7. Протокол засідання постійної комісії виготовляєтьсяпротягом двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
  8. Рекомендації постійної комісії підлягають розгляду підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Дубовецькоїради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
  10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  11. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.
  12. Якщо на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради стане відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, до відання якої належить відповідне питання, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, через які питання не було попередньо розглянуте комісією ради.
  13. У разі неприйняття рішення постійної комісії з приводу конкретного питання, або відмови в розгляді постійною комісією зазначеного питання, голова сільської ради має право внести це питання на розгляд сесії сільської ради. 
  14. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається організаційним відділом радиза вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата абосмс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали для (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії організаційному відділу ради.

 1. Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, голови сільської ради. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання.
 2. Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проекту.
 3. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.
 4. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Голова сільської ради, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб, то комісія приймає рішення шляхом голосування.
 5. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило, виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.
 6. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.
 7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.
 8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії, розглядаються сільською радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.
 9. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.
 10. Постійні комісії щорічно звітуються перед Дубовецькоюсільською радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

 1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні Дубовецькоїсільської ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.
 2. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

 

 1. Голова постійної комісії
  1. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
  2. Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.
  3. Голова постійної комісії:
   1. Скликає і веде засідання комісії.
   2. Дає доручення членам комісії.
   3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
   4. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
   5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
   6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
   7. Забезпечує гласність в роботі комісії.
   8. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії.
  4. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

 1. Перелік та напрямки діяльності постійних комісій
  1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:
   1. готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та РегламентуДубовецькоїсільської ради;
   2. контролює виконання рішень ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламентусільської ради;
   3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
   4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні сільської ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції;
   5. з питань віднесених до своєї компетенції перевіряє дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території Дубовецькоїсільської ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
   6. перед винесенням проектів рішень на розгляд ради погоджує проекти рішень віднесених до її компетенції;
   7. здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
   8. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
   9. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
   10. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на рік вносить на розгляд ради інформацію щодо їх діяльності.
   11. здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
   12. сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
   13. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих Дубовецькою сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до Дубовецької сільської ради, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
   14. опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає сільському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

 1. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва
  1. готує висновки та рекомендації з питань планування  бюджету та фінансів;
  2. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій з питань планування  бюджету та фінансів;
  3. погоджує проекти рішень радиз питань віднесених до компетенції комісії;
  4. попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок бюджетів інших рівнів, Державного фонду регіонального розвитку, тощо;
  5. бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;
  6. контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;
  7. готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
  8. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;
  9. вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг, залучення фінансово-кредитних ресурсів;
  10. бере участь в розробці проектів рішень, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
  11. вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
  12. попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети, прийняті Дубовецькою сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), у відповідність приписам чинного законодавства України.

 

 1. Постійна комісія з питань земельних відносин та природокористування
  1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території;
  2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів, передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, планування території;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань земельних відносин, планування території;
  5. погоджує проекти рішень ради з питань земельних відносин, планування території;
  6. перевіряє роботу підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дубовецької сільської ради з питань земельних відносин, планування території, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
  7. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
  8. погоджує проекти рішень ради про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, генплану забудови та архітектурно-планувального завдання, оформлення права користування земельною ділянкою, надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без оформлення матеріалів вибору;
  9. розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації земельних ділянок;
  10. погоджує проекти рішень про скасування попередніх рішень Дубовецькоїсільської ради (у тому числі ради попередніх скликань), з питань земельних відносин, планування території;
  11. залучається до проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
  12. залучається до обговорення пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території, розглядає інвестиційні містобудівні програми, пропозиції і бізнес-плани юридичних осіб щодо розвитку окремих територій та будівництва об’єктів архітектури;
  13. розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, приватизації, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб;
  14. погоджує визначення та проведення вибору у встановленому законом порядку і надання відповідно до рішень ради землі для містобудівних потреб;
  15. попередньо розглядає і погоджує проекти рішень виконавчого комітету з питань будівництва чи надання земельних ділянок;
  16. ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

 

 1. Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, екології, транспорту, планування території,будівництва, благоустрою та регуляторної політики:
  1. готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, екології, транспорту, планування території,будівництва, благоустрою та регуляторної політики;
  2. контролює виконання програми соціально-економічного розвитку,та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, екології, транспорту
  3. погоджує проекти рішень радивіднесених до її компетенції;
  4. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, щодо своєї компетенції, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій з питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, екології;
  5. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради та відносяться до питань які відносяться до компетенції комісії;
  6. з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради з питань віднесених до її компетенції;
  7. попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджетуз питань віднесених до відання комісії;
  8. попередньо погоджує тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері, виносить відповідні висновки та рекомендації;
  9. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
  10. контролює процес приватизації комунального майна, дотримання законодавства з питань приватизації та проводить аналіз її наслідків надаючи раді раз на рік детальний звіт про хід приватизації;
  11. попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;
  12. розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;
  13. вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, щоквартально проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.
  14. розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
  15. розглядає питання будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
  16. контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій населених пунктів Дубовецької сільської ради, забезпечення чистоти і порядку, інших рішень ради.
  17. Здійснює співпрацю з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;
  18. здійснює інші заходи пов’язані з місцевими екологічними проблемами;
  19. займається питаннями розвитку туризму в межах територіальної громади.

 

 1. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту:
  1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства, дитинствата ін. (далі за текстом – гуманітарних питань);
  2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань;
  3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій з гуманітарних питань;
  4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з гуманітарних питань;
  5. погоджує проекти рішень ради з гуманітарних питань;
  6. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету (у гуманітарній сфері), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
  7. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
  8. здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
  9. контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

 

 

Секретар сільської ради                                          Ярослав Озарко

 

 

 
 
Гід державних послуг. Банер