Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема"

  • 146

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 28.08.2023 р. Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 25-08-1772-23 Замовник:

Дубовецька сільська територіальна громада, площа Незалежності, 2 с.Дубівці, Івано- Франківська обл.

Назва документа державного планування:

 

Стратегія розвитку Дубовецької сільської територіальної громади на 2023 - 2027 роки

 

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Розробляється Стратегія розвитку Дубовецької сільської територіальної громади на 2023-2027 роки. Стратегія визначає довгострокове бачення, пріоритетні проблеми, вирішення яких сприятиме розвитку та досягненню мети. Наявність Стратегії - це насамперед послідовність управлінських дій та упорядкування фінансування громади, що позитивно вплине на її розвиток. Стратегія розвитку є ключовою ланкою стратегічного управління на рівні Дубовецької територіальної громади. І завдання Стратегії розвитку Дубовецької сільської територіальної громади було розроблено з урахуванням документів більш високого рівня, які визначають основні вектори розвитку регіону та держави, в першу чергу - Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2023 – 2027 роки та постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2014 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 2027 роки»

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у  процесі  прийняття  рішень  про провадження планованої діяльності. Для кожної із зазначених стратегічних цілей Стратегії передбачено завдання та заходи економічного і соціального розвитку Дубовецької територіальної громади. За кожною ціллю розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких об’єктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Стратегія розвитку Дубовецької сільської територіальної громади на 2023-2027 роки охоплює основні види господарської діяльності: економіку, сільське господарство, житлово-комунальне господарство,

 

освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт; культуру, охорону навколишнього природного середовища.

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Головними екологічними наслідками, які можуть впливати на громаду під час реалізації Стратегії є: неналежна якість або відсутність дорожнього покриття у населених пунктах громади, створення екологічних проблем через періодичне підтоплення частини населених пунктів річкою Дністер, забруднення водних об’єктів та земель агрохімікатами, недостатнє використання технологій роздільного збирання та утилізації відходів, незавершеність роботи з винесення в натуру діючих на території ОТГ об’єктів природно-заповідного фонду, а також прибережно-захисних смуг. Також необхідно приділити увагу екологічному впливу Бурштинської ТЕС на територію громади та як впливають всі перелічені чинники на здоров'я населення громади.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Передбачено три сценарії місцевого розвитку. 1. Інерційний (песимістичний) сценарій місцевого розвитку (без затвердження Стратегії) сформовано за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонти планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, воєнний та суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку. 2.

Оптимістичний сценарій розвитку побудовано на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни. 3. Базовий (цільовий) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: громада докладає розвиткових зусиль, хоча суспільно-економічний стан країни в цілому залишається складним для активного розвитку.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення СЕО буде використано: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. Під час проведення СЕО буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Стратегії з точки зору екологічної ситуації. Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, надання пропозицій тощо.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: - раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування сучасних технологій; - здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; - здійснення заходів щодо відтворення

 

відновлюваних природних ресурсів; - застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; - здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; - здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності. Також, будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньострокових (1, 3-5 та за необхідності 10-15 років відповідно,), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

 

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Стратегії розвитку Дубовецької сільської територіальної громади на 2023-2027 роки подаються до Дубовецької сільської ради за адресою: площа Незалежності, 2 с.Дубівці, Івано- Франківська обл., тел. 0343131448, e-mail: dubivtsirada@ukr.net Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів - до 12 вересня 2023 року 17-00 (включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

 

Сайт Дубовецької територіальної громади: https://dubovecka-gromada.gov.ua/ від 28.08.2023

 

Замовник/Уповноважена особа замовника:

 

Дубовецька сільська територіальна громада, площа Незалежності, 2 с.Дубівці, Івано- Франківська обл./МАМЧАК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ