Запитання на конкурс в Дубовецькій сільській раді

  • 730

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту   

кандидатів на заміщення вакантних

посад  посадових осіб місцевого    

самоврядування

Дубовецької сільської ради  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  та «Про службу в органах місцевого самоврядування» та на перевірку знання законодавства з  урахуванням специфіки   функціональних   повноважень відповідного  відділу

 

1. Питання на перевірку знання  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України.

3.Форма правління в Україні.

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

5.Об'єкти права власності Українського народу.

6. Найважливіші функції держави.

7. Державні символи України.

8. Конституційне право на працю.

9. Конституційне право на освіту.

10. Конституційне право на соціальний захист.

11. Конституційне право на охорону здоров'я.

12. Обов'язки громадянина України.

13. Право громадянина України на вибори.

14. Повноваження Верховної Ради України.

15. Державний бюджет України.

16. Порядок обрання Президента України.

17. Повноваження Президента України.

18. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

19. Склад Кабінету Міністрів України.

20. Повноваження Кабінету Міністрів України.

21. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

22. Статус прокуратури України за Конституцією України.

23. Система судів в Україні.

24. Система адміністративно-територіального устрою України.

25. Органи місцевого самоврядування в Україні.

 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування.

2. Посади в органах місцевого самоврядування.

         3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

 

3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

13. Вимоги до поведінки осіб.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

18. Антикорупційна експертиза.

19. Спеціальна перевірка.

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

 

4.Питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

2. Основні принципи місцевого самоврядування.

3. Система місцевого самоврядування.

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування.

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад.

6. Сільський, селищний, міський голова.

7. Староста об’єднаної територіальної громади.

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій.

10. Повноваження селищних рад.

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій.

12. Повноваження селищного голови.

13. Порядок формування рад.

14. Постійні комісії сільської ради.

15. Виконавчий комітет селищної ради.

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради.

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради.

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

19. Право комунальної власності.

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

5. Перелік питань на перевірку знання законодавства з  урахуванням специфіки   функціональних   повноважень відповідного  відділу

 

5.1.Питання на перевірку знань бюджетного законодавства та бухгалтерського обліку для  відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності

1. Бюджетний період.

2. Стадії та учасники бюджетного періоду .

3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням.

5. Поняття кошторису бюджетної установи, його складові частини.

6. Поняття плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду державного бюджету.

7. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

8. Первинні облікові документи.

9. Бюджетна класифікація.

10. Загальні вимоги до фінансової звітності.

11. Перелік товарів, робіт, послуг, які можна закуповувати за бюджетні кошти за попередньою оплатою на строк не більше одного місяця.

12. Строки виплати заробітної плати.

13. Захищені видатки бюджету.

14. Процедури закупівлі.

15. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим.

16. Розпорядники бюджетних коштів.

17. Складові оплати праці в органах виконавчої влади.

18. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності .

19. Подання та оприлюднення фінансової звітності.

20. Інвентаризація активів і зобов’язань.

 

5.2. Питання на перевірку професійних знань щодо комп`ютерного та програмного забезпечення

1. Що таке мережний пристрій комутатор і його функції?

2. За які функції відповідає НТТР, FTP, РОРЗ – протоколи ?

3. Забезпечення надійності збереження даних та відновлення належного функціонування системи і даних у разі збоїв та інших серйозних порушень у комп'ютерній системі.

4. Адміністрування комп'ютерних мереж та пов'язаних із ними компонентів, включаючи комп'ютерне апаратне забезпечення, системне та прикладне програмне забезпечення і всі можливі конфігурації системи.

5. Планування, координація та здійснення заходів безпеки для захисту даних, програмного та апаратного забезпечення.

6. Установка/інсталяція серверів/сервісів, модернізація існуючих

7. Який з методів шифрування бездротових мереж WEP чи WPA є більш надійним?

8. Скільки біт інформації містить в собі адреса IPv4?

9. Проведення закупівель нового апаратного і програмного забезпечення.

10. Організація резервного копіювання даних;

11.  Організація роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці.

12. Яка технологія застосовується для віртуалізації локальної комп’ютерної мережі?

13. Комп'ютерні технології обробки інформації.

14. Організація резервного копіювання даних.

15. Налаштування апаратного і програмного забезпечення для стабільної роботи.

 

5.3.  Питання на перевірку знання трудового законодавства (юридичний відділ)

1. Трудовий договір.

2.  Строки трудового договору.

3. Випробування при прийнятті на роботу.

4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

5. Підстави припинення трудового договору.

6. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника .

7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

8. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку.

9. Трудові книжки.

10. Святкові і неробочі дні.

11.Щорічні відпустки .

12.Перенесення щорічної відпустки .

13.Заробітна плата .

14.Оплата праці працівників установ та організацій, які фінансуються з бюджету.

15.Обов'язки працівників .

16.Заохочення за успіхи в роботі. Порядок застосування заохочень. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки.

17.Стягнення за порушення трудової дисципліни.

18.Зняття дисциплінарного стягнення.

19. Пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти.

20. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням .

 

5.4. Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи  (спеціаліст-юрист).

1. Трудовий договір та колективний договір.

2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

6.  Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

7. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та порядок їх застосування.

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Термін розгляду звернень громадян.

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Порядок і строки розгляду претензії.

13. Зміст і форма позовної заяви.

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК).

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).                                                                 

 

5.5. Питання на перевірку знання законодавства «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» (для керівника та спеціалістів відділу освіти Дубовецької сільської ради)

1.      Що є метою освіти згідно Законів України «Про освіту» і «Про дошкільну освіту»?;

2.      Яким чином закон забезпечує право громадян України на загальну середню освіту та дошкільну освіту?;

3.      Державна політика в галузі освіти, зокрема  у сфері початкової загальної освіти та дошкільної освіти. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів;

4.      Основні принципи загальної середньої освіти та принципи дошкільної освіти;

5.      Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах. Навчальні заклади і церква;

6.      Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у дошкільній освіті;

7.      Управління освітою. Органи управління системою загальної середньої освіти та дошкільної освіти;

8.      Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;

9.      Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої та дошкільної освіти;

10.    Дошкільний навчальний заклад та його повноваження. Типи дошкільних навчальних закладів;

11.    Державні стандарти освіти. Державний контроль за діяльністю  навчальних закладів;

12.    Умови створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів. Наукове і методичне забезпечення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

13.    Управління та громадське самоврядування загальноосвітнім  та дошкільним  навчальним закладом;

14.    Соціальний захист дітей  у системі освіти, а зокрема дітей шкільного та дошкільного віку;

15.    Медичне обслуговування дітей у загальносвітньому та дошкільному навчальному закладі;

16.    Організація харчування дітей у загальносвітньому та дошкільному навчальному закладі;

17.    Структура освіти. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. Наукові ступені. Вчені звання;

18.    Учасники навчально-виховного процессу, їх права та зобовязання;

19.    Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти;

20.    Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти; 

 

5.5. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків спеціаліста з загальних питань та звернень громадян Керівник загального відділу (Закон України „Про звернення громадян“, Закон України „Про доступ до публічної інформації“, Закон України „Про інформацію“, постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“)

1. Вимоги до звернення.

2. Розгляд заяв та скарг громадян.

3. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги .

4. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях .

5. Особистий прийом громадян.

6. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг.

7. Термін розгляду звернень громадян.

8. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

9. Класифікатор звернень громадян 

10. Інформація про фізичну особу 

11. Інформація з обмеженим доступом 

12. Електронна петиція та порядок її подання 

13. Службові листи. Їх види та вимоги до їх складення. 

14. Визначення публічної інформації 

15. Забезпечення доступу до інформації 

 

Секретар Дубовецької сільської ради                                                     Я.І.Озарко