Чим небезпечні глисти в організмі людини

  • 419

Фото без опису

Гельмінтоз - до­сить по­ши­ре­не за­хво­рю­ван­ня. За ста­тис­ти­кою, навіть у благополучній Європі па­ра­зи­та­ми за­ра­же­ний ко­жен третій, а в Україну - ко­жен дру­гий. Найчастіше ви­яв­ля­ють ас­ка­ри­ди і гост­ри­ки.

- У людей частіше виявляють круглі гельмінти - ас­ка­ри­ди, Ці па­ра­зи­ти схожі на товсті шнур­ки ро­же­во-білого коль­о­ру і до­ся­га­ють від 15 до 35 сантиметрів в дов­жи­ну.

Небезпечні гельмінти тим, що во­ни виділяють отруйні ре­чо­ви­ни, які по­сту­по­во зав­да­ють шко­ди організму: вик­ли­ка­ють болі в животі, ну­до­ту, блю­во­ту, по­си­ле­не слиновиділення. Як­що па­ра­зи­ти по­тра­пи­ли в ки­шеч­ник, то люди ста­ють мля­ви­ми, дратівливими, по­га­но сплять, швид­ко втом­лю­ють­ся. Крім ас­ка­рид у ки­шеч­ни­ку мо­жуть жи­ти і інші па­ра­зи­ти - гост­ри­ки. У дов­жи­ну во­ни до­ся­га­ють не більше од­но­го сан­ти­мет­ра, але вик­ли­ка­ють се­рй­оз­не за­хво­рю­ван­ня - ентеробіоз. Найчастіше хворіють діти. У великій кількості гост­ри­ки про­во­ку­ють різні запальні про­це­си, по­ру­шен­ня трав­лен­ня, анемію, алергію (у пацієнтів розвивається атопічний дер­ма­тит, нейродерміт, діатез), по­слаб­лю­ють імунну сис­те­му. Як­що ви­я­ви­ти паразитів з ве­ли­ким запізненням і хво­ро­ба ви­я­вить­ся за­пу­ще­ною, то дитина мо­же по­ча­ти відставати у фізичному та ро­зу­мо­во­му роз­вит­ку.

Щоб не до­пус­ти­ти за­хво­рю­ван­ня для тих, хто тримає вдо­ма кішку або со­ба­ку, двічі на рік потрібно обов`яз­ко­во про­во­ди­ти дегельмінтизацію. Навіть як­що ваш ви­хо­ва­нець ніде не гуляє, ви самі мо­же­те з взут­тям при­нес­ти в бу­ди­нок яй­ця глистів, а кіт, ви­ли­зу­ю­чи лап­ки, за­ра­зить­ся. На­ма­гай­те­ся об­да­ва­ти окро­пом овочі та зе­лень, які подаєте до сто­лу в си­ро­му вигляді. Частіше мий­те ру­ки дитині, ре­гу­ляр­но стрижіть йо­му нігті.

Не вар­то вва­жа­ти, що за­ра­жен­ня глис­та­ми не­мож­ли­во по­пе­ре­ди­ти. Яй­ця паразитів, перш ніж по­тра­пи­ти в організм, повинні по­до­ла­ти за­хис­ний бар`єр: в роті - згубні для них фер­мен­ти сли­ни, в шлун­ку - кис­ле се­ре­до­ви­ще. Крім то­го, ли­чин­кам на­ле­жить поз­ма­га­ти­ся з імунітетом. А щоб організм зміг да­ти відсіч па­ра­зи­там, потрібно постійно зміцнювати йо­го захисні си­ли: за­гар­то­ву­ва­тись, до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му, сте­жи­ти за пра­виль­ним хар­чу­ван­ням.

За появи ознак зараження гельмінтами необхідно провести обстеження в мікробіологічній лабораторії Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ».

Фельдшер - лаборант мікробіологічної лабораторії

 Рогатинського відділу Івано-Франківського

районного відділу

 ДУ «Івано-Франківський ОЦ КПХ МОЗ»                                            Галина Грещук                                       

 

Інші статті

Всі статті